Metsänhoidon suositukset

Energiapuu

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen

Energiapuun korjuu on osa puuntuotantoa ja osa metsätalouden tulonlähteitä. Talousmetsissä energiapuun korjuu nivoutuu osaksi muuta metsänkäsittelyä.

Tämä työopas tarjoaa metsänomistajille ja metsätalouden toimijoille käytännönläheistä tietoa energiapuun korjuusta ja sen erityispiirteistä. Opas esittelee hyvät toimintatavat energiapuun korjuun suunnitteluun, toteutukseen ja laadunhallintaan. Teos kuvaa koko toimintaketjun metsästä tienvarteen ja haketetun puupolttoaineen käyttöpaikalle.

Koistinen, A., Luiro, J-P. & Vanhatalo, K. (toim.) 2019. Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen, työopas. Tapion julkaisuja.

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Opas on hyvin perusteellinen ja avaa aihepiiriin liittyvää terminologiaa ja käytäntöjä"

- Jaakko Temmes, Etämetsänomistajien liitto

"Opas on hyödyllistä lukemista jokaiselle energiapuun myyntiä suunnittelevalle metsänomistajalle. Metsäammattilaiselle energiapuusuositusten hallitseminen on perusasia."

- Kalle Vanhatalo, Tapio

Julkaisun sisällysluettelo

Lukijalle 12

1 Johdanto energiapuun korjuuseen, s. 13

2 Energiapuu osana metsätaloutta, s. 14

2.1 Energiapuun korjuu kestävästi 14

2.2 Energiapuu ilmastonmuutoksen hillinnässä 15

2.3 Päätös energiapuun korjuusta 15

2.4 Energiapuukauppa 16

2.5 Energiapuun mittaus 17

2.6 Energiapuun hankintaketju 18

3 Luonnonhoidon yleispiirteet energiapuun korjuussa, s. 20

3.1 Luontokohteet ja suojeltavat lajit 20

3.2 Monimuotoisuudelle tärkeät rakennepiirteet 21

3.3 Vesiensuojelu 22

3.4 Maisemanhoito ja metsien monikäytöstä huolehtiminen 23

3.5 Kulttuuriperintökohteiden turvaaminen 24

4 Energiapuun korjuu kasvatusmetsistä, s. 26

4.1 Korjuukohteen valinta ja korjuun suunnittelu 26

4.1.1 Korjuu hoidetuissa nuorissa metsissä 28
4.1.2 Korjuu hoitamattomissa nuorissa metsissä 29

4.2 Luonnonhoito kasvatushakkuiden energiapuun korjuussa 30

4.3 Korjuun toteutus 32

4.3.1 Ennakkoraivaus 32
4.3.2 Hakkuu 33
4.3.3 Maaperän ravinteisuuden hoito kokopuun korjuussa 35

5 Energiapuun korjuu uudistusaloilta, s. 36

5.1 Korjuukohteen valinta ja korjuun suunnittelu 36

5.1.1 Hakkuutähteen korjuun lähtökohdat 37
5.1.2 Kantojen korjuun lähtökohdat 39

5.2 Luonnonhoito uudistusalan energiapuun korjuussa 41

5.3 Korjuun toteutus 42

5.3.1 Hakkuutähteen korjuu 43
5.3.2 Kantojen korjuu 45

6 Tienvarsivarastointi, s. 48

6.1 Varastopaikan valinta ja varaston tekeminen 49

6.2 Laki metsätuhojen torjunnasta 52

6.2.1 Pienpuun varastointi 52
6.2.2 Kantojen varastointi 54
6.2.3 Juurikäävän torjunta 54

7 Laadunhallinta, s. 55

7.1 Korjuun laatu 55

7.1.1 Kasvatusmetsän energiapuun korjuu 55
7.1.2 Uudistusalojen energiapuun korjuu 57

7.2 Laadun omavalvonta 59

7.3 Metsähakkeen laatu käyttöpaikalla 60

8 Työturvallisuus energiapuun korjuussa, s. 63

Liitteet, s. 65

Liite 1. Käsitteet 65
Liite 2. Metsänhoidon laadun tarkistuslistat energiapuun korjuuseen 67
Liite 3. PEFC™- ja FSC®-sertifioinnin vaatimuksia energiapuun korjuuseen 69
Liite 4. Luontokohteiden luokittelu 73
Liite 5. Esimerkkejä korjuukohteiden aikatauluista 74
Liite 6. Kasvatettavan puuston tavoiterunkoluvut ensiharvennuksen jälkeen 76