Metsänhoidon suositukset

Kannattava metsätalous

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset kannattavaan metsätalouteen

Työopas esittelee keinot, joilla metsänomistaja voi vaikuttaa metsätalouden ja sen eri toimenpiteiden kannattavuuteen. Se tarjoaa metsänomistajille ja metsätalouden toimijoille perusteet metsätalouden kannattavuuden seurantaan ja arviointiin.

Metsänomistajan vaihtoehdot metsiensä käsittelyyn lisääntyivät merkittävästi uuden metsälain myötä. Tämän oppaan avulla näitä vaihtoehtoja voi vertailla talouden näkökulmasta. Metsäalan neuvontaa tai metsäsuunnitelmia tekeville opas on tärkeä uusi työkalu osaamisen kehittämiseen.

Valtaosa metsätalouden tuloista syntyy puunmyynnistä. Työopas käsittelee pääasiassa puuntuotannon taloutta. Laskentaesimerkeillä havainnollistetaan sekä jaksollisen että jatkuvan kasvatuksen taloutta. Työoppaalla haluamme kannustaa jokaista metsänomistajaa huolehtimaan metsätalousyrityksensä kannattavuudesta.

Suositeltava viittaustapa:

Sved, J., Koistinen, A. (toim.) 2019. Metsänhoidon suositukset kannattavaan metsätalouteen, työopas. Tapion julkaisuja.

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Metsätalouden kannattavuuteen voi vaikuttaa ja siihen Metsänhoidon suositukset tarjoaa oivia työkaluja."

- Erno Järvinen, MTK

Julkaisun sisällys

Lukijalle

1 Johdanto

2 Metsätalouden erityispiirteet

2.1 Metsä on osa metsänomistajan varallisuutta ja taloutta

2.2 Metsätalousyrityksen strategia

2.3 Metsän eri omistusmuodot

3 Kannattavuuden seuranta ja talouslaskelmat

3.1 Metsätalouden kirjanpito

3.2 Tuloslaskelma

3.3 Taselaskelma

3.4 Metsäsuunnitelma talouden suunnittelussa

4 Kannattavuuden mittaaminen

4.1 Pääoma metsätaloudessa

4.1.1 Sijoitettu pääoma
4.1.2 Sitoutunut pääoma

4.2 Korkokäsite ja pienin hyväksyttävä korko

4.3 Nettonykyarvo ja paljaan maan arvo

4.4 Tilinpäätösanalyysi: yrityksen talous ja kannattavuus

5 Kannattavuuden parantaminen

5.1 Pääoman tuottavuuden lisääminen

5.2 Tulojen lisääminen

5.2.1 Käsittelyalueiden koko ja laatu

5.3 Kustannustehokkuuden parantaminen

5.4 Kustannusten vähentäminen

5.5 Ostopalvelut ja omatoiminen metsäomaisuuden hoito

6. Riskien hallinta

6.1 Markkinariskit

6.2 Metsätuhoriskit

7 Metsätalouden verotus

7.1 Metsätulojen verotus

7.2 Arvonlisävero

7.3 Kiinteistön myyntiin ja sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus

7.4 Verotus eri omistusmuodoissa

8 Metsätalouden investointien kannattavuuden arviointi

8.1 Metsän uudistaminen

8.2 Varhaisperkaus

8.3 Taimikonharvennus

8.4 Pystykarsinta

8.5 Lannoitus

8.6 Kunnostusojitus

8.7 Metsätiet

9 Hakkuut kannattavuuden näkökulmasta

9.1 Harvennus

9.1.1 Ensiharvennus
9.1.2 Myöhempi harvennus

9.2 Poiminta- ja pienaukkohakkuu

9.3 Uudistushakkuu

9.4 Energiapuun korjuu

10 Jaksollisen ja jatkuvan metsänkasvatuksen talous

10.1 Jaksollisen ja jatkuvan kasvatuksen kannattavuusvertailu

10.2 Muita kannattavuusvertailuissa huomioon otettavia tekijöitä

10.3 Jaksollinen ja jatkuva kasvatus riskien näkökulmasta

Kirjallisuus

Liitteet

Kirjanpito- ja tilinpäätösmallin tilikartta

Esimerkeissä käytetyt hinnat