Metsänhoidon suositukset

Luonnonhoito

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon

Metsien käytön suunnittelussa ja toteutuksessa tavoitellaan onnistumista vaihtelevissa tilanteissa sekä talouden että ympäristön näkökulmista.

Työoppaassa on kuvattu suositeltavat keinot talousmetsien luonnonhoitoon. Teos kokoaa lisäksi metsätalouden ympäristöohjeistusta koskevan lainsäädännön ja PEFC- ja FSC®-sertifioinnin vaatimukset. Keskeisiä teemoja ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, vesiensuojelu sekä metsien kulttuuriperinnön, maisema-arvojen ja virkistyskäytön edellytysten turvaaminen.

Oppaan avulla ympäristöasioiden kokonaisuus on helppo hahmottaa perusteluineen ja soveltamisvaihtoehtoineen. Teos on talousmetsien luonnonhoidon kattava tietolähde ja oppikirja, joka on myös Metsäalan luonnonhoitokortin oppimateriaali. Teos on suunnattu kaikille käytännön metsätalouden parissa toimiville.

Saaristo, L. & Vanhatalo, K. (toim.) 2019. Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon, työopas. Tapion julkaisuja.

2015 hyväksyttyjä suosituksia on päivitetty ajantasaisilla viittauksilla lainsäädäntöön ja tutkimuksiin.

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Hyvään metsänhoitoon kuuluu sekä puuntuotanto että metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen."

- Lea Jylhä, MTK

"Metsäluonnosta huolehtiminen on entistä tärkeämpää, kun metsien käyttö monipuolistuu ja puun käyttöä lisätään. Oppaasta löydät keinot monimuotoisuuden turvaamiseen, vesiensuojeluun ja metsien monikäytön edistämiseen."

- Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus

Julkaisun sisällysluettelo

Lukijalle 7

1 Johdanto talousmetsien luonnonhoitoon

1.1 Metsätalouden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin

1.2 Talousmetsien luonnonhoidon perusteita

1.2.1 Luonnonhoidon ratkaisut metsänhoidossa ratkaisevat ympäristön laadun

1.3 Metsän- ja luonnonhoito turvaavat metsien monikäytön edellytykset

1.3.1 Metsien virkistyskäyttö
1.3.2 Keruutuotteet
1.3.3 Riistanhoito ja metsänkäsittely

2 Metsätalouden ympäristöohjeistuksen tausta

2.1 Lainsäädäntö asettaa vähimmäistason

2.2 Metsäsertifiointi lisää talousmetsien luonnonhoitoa

2.3 Metsänomistajan asettamat täydentävät toimet ja rajoitteet

3 Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä

3.1 Monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden edistäminen

3.1.1 Säästöpuut ja lahopuusto
3.1.2 Sekapuustoisuus ja lehtipuuosuus
3.1.3 Riistatiheiköt

3.2 Luontokohteiden huomioon ottaminen

3.2.1 Metsälain asettamat käytönrajoitukset
3.2.2 Viranomaisen tekemään rajaukseen perustuva käytönrajoitus
3.2.3 Muut käytönrajoituksen kohteet
3.2.4 Luontokohteen rajaaminen
3.2.5 Metsätuhot luontokohteilla

3.3 Lajikohtaiset ohjeet metsänkäsittelyssä

3.3.1 Metsätalous ja lajisuojelun lainsäädäntö
3.3.2 Uhanalaisten lajien toimintamalli

3.4 Metsänkasvatus- ja hakkuutavan merkitys monimuotoisuudelle

3.4.1 Tasaikäisrakenteinen metsänkäsittely ja monimuotoisuus
3.4.2 Eri-ikäisrakenteinen metsänkäsittely ja monimuotoisuus

4 Vesiensuojelu metsätaloudessa

4.1 Vesiensuojelun kannalta merkittävien kohteiden ja toimenpiteiden tunnistaminen

4.2 Lainsäädäntö vesiensuojelussa

4.3 Vesiensuojelu metsänhoidossa ja puunkorjuussa

4.3.1 Metsänkasvatus- ja hakkuutavan merkitys vesiensuojelulle
4.3.2 Maanmuokkaustavan valinta
4.3.3 Vesiensuojelu energiapuunkorjuussa

4.4 Vesiensuojelun menetelmät

4.4.1 Suodattavat menetelmät
4.4.2 Saostavat menetelmät

4.5 Toiminta pohjavesialueella

5 Metsämaiseman hoito

5.1 Maisemanhoidon erityiskohteet

5.2 Maisemanhoidon suunnittelu

5.3 Suositeltavia keinoja maisemanhoitoon

6 Metsien kulttuuriperintökohteiden säilyttäminen

6.1 Lainsäädäntö kulttuuriperintökohteiden turvaamisessa

6.2 Kulttuuriperintökohteiden tunnistaminen

7 Luonnonhoidolliset hakkuut talousmetsissä

7.1 Rantametsät

7.2 Pellon ja metsän vaihettumisvyöhykkeet

7.3 Suon ja kangasmaan väliset vaihettumisvyöhykkeet

7.4 Korvet

7.5 Vähätuottoiset sekä alun perin avoimet tai harvapuustoiset ojitetut turvemaat

7.6 Talousmetsälehdot

7.7 Harjujen paahdeympäristöt

7.8 Puustoiset perinneympäristöt

7.9 Kulotusalueet

LIITTEET

Liite 1. Esimerkkejä tasaikäisrakenteisen suometsätalouden vaikutuksista erilaisiin
ekosysteemipalveluihin.
Liite 2. Esimerkkejä metsätalouden ympäristöohjeiden taustalla olevista sopimuksista, päätöksistä ja
ohjelmista.