Metsänhoidon suositukset

Metsänhoito

Lataa pdf
Metsänhoidon suositukset, pääteos

Metsänhoidon suositusten pääteos esittelee kattavasti suositeltavat talousmetsien metsänkasvatuksen menetelmät ja toimintamallit. Julkaisussa kerrotaan kestävän metsien hoidon ja käytön yleisistä periaatteista sekä käytännön hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteistä.

Suositusten pääteos sisältää runsaasti hyvää perustietoa koko metsäomaisuuden hoitoon ja vaihtoehtoja metsien pitkäjänteiseen ja hyvään käsittelyyn. Erilaisista vaihtoehdoista metsänomistaja voi valita parhaiten sopivan. Teoksen avulla metsänkasvatuksen kokonaisuus on helppo hahmottaa perusteluineen ja soveltamisvaihtoehtoineen.

Kuvatut menettelytavat ovat taloudellisesti, ekologisesti sekä sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestäviä. Metsänomistajan päätöksen mukaan kestävyyden eri osa-alueet painottuvat metsänkäsittelyssä eri tavalla.

Teos on metsäomaisuuden hoitamisen kattava tietolähde. Se soveltuu niin metsäammattilaisille kuin aktiivisesta metsäomaisuuden hoidosta kiinnostuneille metsänomistajille.

Metsänhoidon suositusten johtoryhmä on hyväksynyt suositusten käsikirjoituksen kokouksessaan 11.12.2013. Laajemmat päivitykset on hyväksytty vastaavasti:
– Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 11.12.2018
– Jatkuva kasvatus 11.3.2019.

Suositeltava viittaustapa:

Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2019. Metsänhoidon suositukset. Tapion julkaisuja.

ISBN 978-952-5632-75-0

Julkaistu verkossa 31.5.2019

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Metsänhoidon suositukset valmistellaan poikkeuksellisen laajassa sidosryhmäyhteistyössä, mikä varmistaa kestävyyden osa-alueiden tasapainon. Hyvä metsänhoito on kannattavan metsätalouden ja puuhun perustuvan biotalouden kasvun perusta."

- Tomi Salo, Metsäteollisuus ry

"Metsänhoidon suositukset antavat ohjeita myös metsäluonnon monimuotoisuuden huomioon ottamisesta. Kannattaa ehdottomasti hyödyntää mahdollisuudet uudenlaisesta metsienkäsittelystä."

- Jari Luukkonen, WWF

Julkaisun sisällysluettelo

Sisällys
Saatteeksi, 7
Esipuhe, 9

1 Johdanto metsänhoidon suosituksiin, 10

2 Metsien kestävä hoito ja käyttö, 11

2.1 Kestävä metsätalous, 11
2.2 Metsänomistajan tavoitteet, 14
2.3 Metsätalouden kannattavuus, 14

2.3.1 Kannattavuuden mittarit, 16
2.3.2 Kannattavuuden parantaminen, 17

2.4 Metsän käytön perusteita, 18

2.4.1 Metsän käsittely-yksiköt, 18
2.4.2 Kasvupaikat, 19

2.5 Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset metsiin, 20

2.5.1 Suomen metsät ilmastonmuutoksessa, 21
2.5.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinot metsätaloudessa, 28

3 Vaihtoehtoisia metsänkasvatustapoja, 31

3.1 Metsän eri käyttötapojen yhteensovittaminen, 31

3.1.1 Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, 32
3.1.2 Vesien laadun turvaaminen, 32
3.1.3 Maiseman huomioon ottaminen, 32
3.1.4 Kulttuuriperinnön turvaaminen, 33
3.1.5 Monikäyttömahdollisuuksien huomioon ottaminen, 33

3.2 Jaksollinen ja jatkuva kasvatus, 34

3.2.1 Kasvatustapojen kuvaus, 34
3.2.2 Kasvatustavan valintaan vaikuttavia tekijöitä, 37

3.3 Kasvatettavat puulajit, 42

3.3.1 Mänty, 42
3.3.2 Kuusi, 43
3.3.3 Rauduskoivu, 43
3.3.4 Hieskoivu, 43
3.3.5 Haapa ja hybridihaapa, 43
3.3.6 Siperianlehtikuusi, 44
3.3.7 Tervaleppä, 44
3.3.8 Jalot lehtipuut, 45

4 Riskien hallinta metsänkasvatuksessa, 47

4.1 Markkinariskit, 47
4.2 Metsätuhoriskit, 48

4.2.1 Sienitaudit, 51
4.2.2 Eläintuhot, 54
4.2.3 Tuuli- ja lumituhot, 58
4.2.4 Kuivuus ja metsäpalot, 61

5 Jaksollinen kasvatus, 62

5.1 Päätös metsän uudistamisesta, 63

5.1.1. Uudistamisen ajankohta, 63
5.1.2 Uudistusalan rajaus ja merkintä maastoon, 70

5.2 Metsän uudistaminen, 71

5.2.1 Puulajin ja uudistamistavan valinta, 71
5.2.2 Uudistamisvaihtoehdot pääpuulajeittain, 75
5.2.3 Taimikon varhaishoito pääpuulajeittain, 82

5.3 Varttuneen taimikon käsittely, 84

5.3.1 Taimikonharvennuksen suunnittelu, 84
5.3.2 Taimikonharvennus pääpuulajeittain, 86

5.4 Nuoren kasvatusmetsikön käsittely, 87

5.4.1 Ensiharvennuksen suunnittelu, 87
5.4.2 Ensiharvennus hoidetuissa metsissä, 89
5.4.3 Ensiharvennus hoitamattomissa metsissä, 93

5.5 Varttuneen kasvatusmetsikön käsittely, 94

5.5.1 Hoidon ja hakkuiden suunnittelu, 94
5.5.2 Harvennus pääpuulajeittain, 94

5.6 Sekametsien hoidon erityispiirteitä, 97

5.6.1 Yksijaksoiset sekametsät, 98
5.6.2 Kaksijaksoiset koivu-kuusisekametsät, 99
5.6.3 Kuusialikasvos männikössä, 100

5.7 Energiapuun korjuu, 100

5.7.1 Energiapuun korjuu uudistusaloilta, 100
5.7.2 Energiapuun korjuu kasvatusmetsistä, 103

6 Jatkuva kasvatus, 105

6.1 Kuusivaltaisen metsän jatkuva kasvatus, 106
6.2 Mäntyvaltaisen metsän jatkuva kasvatus, 107
6.3 Koivuvaltaisen metsän jatkuva kasvatus, 108
6.4 Puuston rakenteen kehittäminen ja ylläpito, 111
6.5 Hakkuut ja hoito, 111

6.5.1 Käsittelyalueen puuston tiheys ennen ja jälkeen hakkuun, 113

6.6 Suometsien kasvatuksen erityispiirteitä, 115
6.7 Jatkuvaan kasvatukseen tähtääminen, 118

6.7.1 Metsät joissa alikasvosjakso, 118
6.7.2 Varttuneet ja uudistuskypsät metsät ilman alikasvosta, 120

7 Metsänhoitomenetelmien kuvaukset, 121

7.1 Metsänuudistaminen ja taimikonhoito jaksollisessa kasvatuksessa, 121

7.1.1 Uudistushakkuut, 121
7.1.2 Uudistusalan valmistelut, 125
7.1.3 Maanmuokkaus, 126
7.1.4 Maanmuokkausmenetelmiä, 129
7.1.5 Uudistaminen viljelemällä, 133
7.1.6 Taimikon varhaishoito, 136
7.1.7 Taimikonharvennus, 138

7.2 Kasvatushakkuut jaksollisessa kasvatuksessa, 139

7.2.1 Ennakkoraivaus, 142
7.2.2 Kasvatushakkuut, 144
7.2.3 Harvennustavat, 145

7.3 Hakkuut jatkuvassa kasvatuksessa, 148

7.3.1 Poiminta- ja pienaukkohakkuu, 148
7.3.2 Jatkuvan kasvatuksen siemenpuuhakkuu, 155
7.3.3 Hakkuiden ajankohta, 156
7.3.4 Luonnon-, riistan ja maisemanhoito, 157

7.4 Lannoitus, 159

7.4.1 Maan ravinnetilan selvittäminen ennen lannoitusta, 161
7.4.2 Kivennäismaiden lannoitukset, 162
7.4.3 Turvemaiden lannoitukset, 163

7.5 Vesitalouden järjestelyt, 164

7.5.1 Uudistusalojen vesitalous, 164
7.5.2 Ojituksen kunnostuksen suunnittelu ja toteutus, 164

7.6 Pystykarsinta, 166
7.7 Peltojen metsittäminen, 167
7.8 Metsäteiden kunnossapito, 169

8 Talousmetsien luonnonhoito, 171

8.1 Monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden edistäminen, 172

8.1.1 Säästöpuut ja lahopuusto, 173
8.1.2 Sekapuustoisuus, lehtipuusekoitus, alikasvos ja tiheiköt, 175

8.2 Luontokohteiden huomioon ottaminen, 176

8.2.1 Luontokohteet, joihin kohdistuu lakisääteisiä käytönrajoituksia, 177
8.2.2 Vapaaehtoisesti huomioon otettavat luontokohteet, 178

8.3 Uhanalaisten lajien esiintymispaikkojen turvaaminen, 180
8.4 Kulttuuriperintökohteiden turvaaminen, 181
8.5 Metsämaiseman hoito, 182
8.6 Vesiensuojelu, 184

8.6.1 Suojakaistojen jättäminen pienvesien ja vesistöjen varsille, 185
8.6.2 Suojakaistan leveys, 186
8.6.3 Puustoisuus vesiensuojelukeinona, 186

8.7 Luonnonhoidolliset hakkuut talousmetsissä, 186

9 Metsien monikäyttö, 192

9.1 Virkistyskäyttö, 192
9.2 Keruutuotteet, 193
9.3 Riistanhoito ja metsien käsittely, 195

10 Metsien hoito erityisalueilla, 197

10.1 Kaava-alueet, 197
10.2 Korkeat alueet, lakimetsät ja suojametsäalue, 198

10.2.1 Korkeiden alueiden metsät ja lakimetsät, 198
10.2.2 Suojametsäalue ja alle 700 d.d.:n alueet, 199

10.3 Poronhoitoalue, 199
10.4 Pohjavesialueet, 200
10.5 Maankohoamisrannikon metsät, 201
10.6 Happamat sulfaattimaat, 202

11 Metsänhoidon laadunhallinta, 204

11.1 Hoito- ja hakkuusopimuksissa sovittavat asiat, 204
11.2 Laadunseuranta, 205

Kirjallisuus, 207

LIITTEET, 216
Liite 1.1 Metsätalousmaiden luokitus, 216
Liite 1.2 Metsän maaperätyypit, 216
Liite 1.3 Kivennäismaalajit ja niiden tunnistaminen, 217
Liite 1.4 Turpeen maatuneisuusasteen arviointi, 217
Liite 1.5 Kasvupaikka- ja metsätyypit, 218
Liite 2.1 Puuston kehitysluokat, 221
Liite 2.2 Puuston puuntuotannollinen laatu, 222
Liite 3 Lämpösummakartat ja aluejaot, 223
Liite 4.1 Taimikoiden tavoitetiheydet, 225
Liite 4.2 Ensiharvennuksen harvennusmallit, 226
Liite 5 Harvennusmallit, 229
Liite 6.1 Neulasanalyysi, 234
Liite 6.2 Suositeltavat ravinne- ja lannoitemäärät, 235
Liite 7.1 Turvekankaiden kunnostusojituskelpoisuus, 238
Liite 7.2 Turvekankaiden jatkoinvestointikelpoisuus, 239
Liite 8.1 Siemenmäärät kylvössä, 240
Liite 8.2 Istutusajankohta eri paakkutaimityypeille, 241
Liite 8.3 Istutustiheydet, 243
Liite 9 Metsänhoidon laadun tarkistuslistat, 245
Liite 10 Jatkuvaan kasvatukseen liittyviä käsitteitä, 249
Liite 11 Esimerkkilaskelmissa käytetyt puun kantohinnat ja metsänhoitotöiden hinnat, 252