Metsänhoidon suositukset

Riistametsänhoito

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon

Jokaisella maanomistajalla on mahdollisuus edistää metsässään kannattavaa puuntuotantoa ja samalla säilyttää sekä lisätä riistalajeille soveliaita elinympäristöjä. Talousmetsästä voi metsänhoidon ja luonnonhoidon keinoin kehittää hyvän riistametsän, josta riistalajit löytävät tarvitsemaansa ravintoa ja suojaa sekä paikan soitimelle ja pesintään.

Lindén, M., Lilja-Rothsten, S, Saaristo. L. & Keto-Tokoi, P. 2019. (toim.) Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas. Tapion julkaisuja.

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Opas antaa erinomaiset perustiedot, millaisilla metsänhoidon keinoilla voidaan parantaa useiden riistalajien, etenkin metsäkanalintujen elinympäristöjä."

- Marko Svensberg, Suomen riistakeskus

"Riistan huomioiminen ei ole pois puuntuotannosta, se on parasta metsien monikäyttöä!"

- Aarne Leskinen, Metsähallitus Metsätalous Oy

Julkaisun sisällysluettelo

Esipuhe, s.  6

1 Johdanto, s. 7

Metsänomistajan tavoitteiden mukaisia valintoja 7
Metsäkanalinnut riistametsänhoidon keskiössä 7

2 Riistalajien elinympäristövaatimukset, s. 9

2.1 Suoja löytyy tiheiköstä 9

Riistatiheikön tavoitekuva 10

2.2 Lisääntymiseen tarvitaan soidinalue ja poikueympäristö 10

2.3 Ravinnon turvaamisessa huomio mustikkaan 11

3 Riistaeläimet, s. 12

3.1 Hirvieläimet

Hirvieläinten aiheuttamien taimikkovahinkojen välttäminen  13

3.2 Metsäjänis 13

3.3 Metso 14

3.4 Teeri 14

3.5 Pyy 15

3.6 Riekko 15

4 Riistan suosiminen metsänhoidossa ja -hakkuissa, s. 17

4.1 Kasvatettavat puulajit 17

Hieskoivu ja rauduskoivu 17
Harmaaleppä ja tervaleppä 18
Kuusi 18
Mänty 19
Haapa 19
Lehtikuusi 19
Muut lehtipuut 19

4.2 Tasaikäisrakenteisen metsän uudistaminen 20

Uudistushakkuu 20
Uudistusalan rajaus 20
Hakkuutavat ja riista 20
Uudistusalan valmistelut 21
Maanmuokkaus 21
Uudistaminen viljelemällä 21
Taimikon varhaishoito 22
Taimikonharvennus 22

4.3 Kasvatushakkuut tasaikäisissä metsissä 22

Harvennusta edeltävä ennakkoraivaus 23

4.4 Eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuut 23

Väljennyshakkuu 24
Poimintahakkuu 24
Pienaukkohakkuu 24

4.5 Suometsien hoito 24

4.6 Säästöpuut ja arvokkaat elinympäristöt 25

Säästöpuut 25
Arvokkaat elinympäristöt 26
Luontokohteiden käsittely riistan näkökulmasta 26

4.7 Energiapuun korjuu 26

Kantojen korjuu 27

4.8 Pellon metsitys 27

Puustoinen perinneympäristö riistakohteena 27

5 Riistametsänhoidon erityisalueet 29

5.1 Vaihettumisvyöhykkeet 29

Vaihettumisvyöhykkeiden metsänkäsittely 29
Riistaa suosiva käsittely pellon ja metsän vaihettumisvyöhykkeellä 30
Riistaa suosiva käsittely suon ja metsän välisellä vaihettumisvyöhykkeellä 30
Riistaa suosiva käsittely rantametsissä 31

5.2 Korvet kanalintujen poikueympäristöinä 31

5.3 Metson soidinpaikat ja soidinalueet 32

Soidinalueen tavoitekuva 32
Soidinalueen metsänkäsittely 32
Soidinpaikan tavoitekuva 33
Metson soidinpaikan metsänkäsittely 33

5.4 Riekkosuot 35

Ojitettujen turvemaiden ennallistaminen 35

5.5 Kosteikot ja tulva-alueet 35

6 Riistapainotteinen metsäsuunnittelu 37

6.1 Riistapainotteisen metsäsuunnitelman pääkohdat 37

6.2 Täydentävät näkökulmat riistametsäsuunnitteluun 37

METSO-ohjelma tukee metsänomistajan suojelu- ja luonnonhoitoaloitteita 38
Riistakulttuurikohteet kertovat menneiden aikojen metsästäjien tarinaa 38
Metsästys- ja riistamatkailu 38

Sanasto, s. 39

Kirjallisuutta, s. 40