Metsänhoidon suositukset

Suometsien hoito

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset suometsien hoitoon

Suometsien hoidon työopas on monipuolinen ja käytännönläheinen teos suometsätalouteen. Ojitetuissa suometsissä on runsaasti käyttämätöntä kasvu- ja hakkuupotentiaalia. Metsätalouden vastuullinen harjoittaminen soilla edellyttää kuitenkin erityisosaamista vesi- ja ravinnetalouden järjestelyissä ja puunkorjuussa.

Oppaan keskeistä sisältöä ovat

  • Puunkorjuun toteutus
  • Suometsän hoitohankkeen toteutus
  • Suometsien hoidon erityispiirteiden huomioon ottaminen
  • Vähätuottoisten soiden käsittely – ratkaisut erilaisilla soilla
  • Metsänkasvatus soilla (tasa- ja eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus)
  • Vesi- ja ravinnetalouden järjestely (kunnostusojitus ja lannoitus).

Työopas on tarkoitettu kaikille suometsien hoidon ja käytön parissa toimiville metsänomistajille ja metsäalan ammattilaisille.

Vanhatalo, K., Väisänen, P., Joensuu, S., Sved, J., Koistinen, A. & Äijälä, O. (toim.) 2019. Metsänhoidon suositukset suometsien hoitoon, työopas. Tapion julkaisuja.

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Suometsien hoito on vesi- ja ravinnetalouden hallintaa. "

- Samuli Joensuu, Tapio

Julkaisun sisällysluettelo

1 Johdanto, s. 9

2 Suometsät ja niiden hoidon erityispiirteitä, s. 11

2.1 Soiden monimuotoisuuden turvaaminen 11
2.2 Ojittamattomat suot 14
2.3 Ojitetut suot ja niiden kasvupaikkatyypit 15
2.4 Vesiensuojelu 15
2.5 Puunkorjuun näkökohdat 16
2.6 Kannattava puuntuotanto 17

3 Vähätuottoiset ja ennallistettavat suot, s. 19

3.1 Puuntuotannollisesti vähätuottoiset kohteet 19
3.2 Ennallistettavat ojitetut suot 20

4 Metsien kasvatus tasaikäisrakenteisena, s. 22

4.1 Uudistaminen 22

4.1.1 Männylle uudistaminen 23
4.1.2 Kuuselle uudistaminen 24
4.1.3 Hieskoivulle uudistaminen 25
4.1.4 Maanmuokkausmenetelmän valinta 25

4.2 Taimikonhoito 26

4.2.1 Taimikon varhaishoito 26
4.2.2 Taimikonharvennus  27

4.3 Harvennukset 28

4.3.1 Harvennusten ajoittaminen 29
4.4 Kasvatusketjut 31
4.4.1 Mäntyvaltaiset kohteet 31
4.4.2 Kuusivaltaiset kohteet 31
4.4.3 Hieskoivuvaltaiset kohteet 32
4.4.4 Kaksijaksoiset metsiköt 32

5 Metsien kasvatus eri-ikäisrakenteisena, s. 34

5.1 Käyttökohteet 35
5.2 Hoito ja hakkuut 36

5.2.1 Poimintahakkuu 37
5.2.2 Pienaukkohakkuu 38
5.2.3 Puuston määrä hakkuun jälkeen 39

6 Vesi- ja ravinnetalouden järjestelyt, s. 40

6.1 Kunnostusojitus 40

6.1.1 Ympäristövaatimukset 41
6.1.2 Kunnostusojitustarve 41
6.1.3 Kunnostusojituskelpoisuus 43
6.1.4 Ojasuunnittelu 46
6.1.5 Vesiensuojelu kunnostusojituksessa 47

6.2 Lannoitus 51

6.2.1 Ympäristövaatimukset 52
6.2.2 Metsikön ravinnetila ja puutosoireet 53
6.2.3 Kasvupaikan ravinnetilan selvittäminen maa- tai neulasanalyysillä 54
6.2.4 Lannoituskohteen ja lannoitteen valinta 55
6.2.5 Lannoitteiden levitys 57

7 Soiden erityistapauksia, s. 58

7.1 Entiset turvetuotantoalueet ja suopellot 58
7.2 Happamat sulfaattimaat 60

8 Puunkorjuu, s. 62

8.1 Hakkuut 64
8.2 Turvemaaleimikon kantavuus 64

8.2.1 Kantavuuden arviointi 65
8.2.2 Kantavuutta korjuussa parantavat ratkaisut 66
8.2.3 Sulan maan aikaan korjattavan alueen rajaus 67
8.2.4 Turvemaiden kantavuusluokitus 68

8.3 Korjuukaluston valinta 69

8.3.1 Hakkuu ja metsäkuljetus 70
8.3.2 Vaihtoehdot yleiskoneille 71

8.4 Ajouraverkosto kasvatushakkuissa 71

8.4.1 Ajouraverkosto suunnittelu 72
8.4.2 Ajourien sijoittelu ojiin nähden 73

8.5 Varastopaikat ja tiet 74

8.5.1 Piennartiet 74
8.5.2 Varastopaikkojen valinta 74

9 Suometsän hoitohanke, s. 75

9.1 Hankkeen perustaminen 76

9.1.1 Hankealueen rajaus 77
9.1.2 Aikataulusuunnittelu 79

9.2 Hankkeen hallinnointi 79

9.2.1 Organisointi ja vastuunjako 80
9.2.2 Yhteydenpito 81
9.2.3 Puukaupat 81
9.2.4 Lannoitukset 81
9.2.5 Kunnostusojitus 82

Sanastoa, s. 83

Liitteet, s. 85

1. Ojitettujen soiden kasvupaikkatyypit
2. Metsänhoidon suositusten ja metsälain mukaiset aluejaot
3. Kasvatushakkuiden lakirajat
4. Ajourien sijoittelu ojitetuissa suometsissä
5. Neulas- ja lehtianalyysi
5.1 Näytteenotto
5.2 Neulasanalyysin tulosten tulkinta ojitettujen soiden männiköissä ja kuusikoissa
6. Turpeen maatuneisuuden arviointi
7. Lannoitelajit ja annostus
8. Suoelinympäristöjä koskevia rajoituksia
8.1 Soilla esiintyvät luontokohteet, joihin sisältyy lakisääteisiä käytönrajoituksia
8.2 Harvinaistuneet suotyypit
8.3 PEFC- ja FSC-metsäsertifioinnin vaatimuksia suometsien hoidon näkökulmasta
9. Suometsän hoitohanke
9.1 Luettelo hankkeen asiakirjoista
10. Happamat sulfaattimaat