Metsänhoidon suositukset

Vesiensuojelu

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun

Työopas esittelee metsänhoidon suositusten mukaiset menetelmät ja toimintamallit vesiensuojeluun metsätalouden toimenpiteissä. Opas täydentää ja tarkentaa metsänhoidon suositusten pääteoksessa kuvattuja metsätalouden ja vesiensuojelun toimenpidesuosituksia sekä kokoaa menetelmät ja niiden toteutustavat yksiin kansiin.

Opas on tarkoitettu erityisesti  metsätalouden vesiensuojelun suunnittelijoiden, vesiensuojelurakenteiden toteuttajien sekä muiden vesiensuojelusta kiinnostuneiden käyttöön.

Joensuu, S., Kauppila, M., Lindén, M. & Tenhola, T. 2019. Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun, työopas. Tapion julkaisuja.

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Maailman puhtaimmat veet/Minne katseesi käännät/Minne ikinä meet, laulaa Martti Servo.
Metsätaloudessa teet vesistöjen kannalta tärkeitä ratkaisuja - suositusten mukaan toimimalla varmistat, että laulu pitää paikkansa myös tulevaisuudessa"

- Juha Jämsén, Suomen metsäkeskus

Julkaisun sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Metsätalouden vesistövaikutukset

2.1 Kiintoaine- ja ravinnekuormitus

2.2 Maanpinnan kuluminen

2.3 Maalajit ja niiden tunnistus

2.4 Pohjavesialueet

2.5 Happamat sulfaattimaat ja niillä toimiminen

2.6 Öljyvahinkojen välttäminen

3 Vesiensuojelun menetelmiä

3.1 Suojakaistat

3.2 Kaivu- ja perkauskatkot sekä lietekuopat

3.3 Pintavalutuskentät

3.4 Laskeutusaltaat

3.5 Virtaamanhallinta ja patorakenteet

3.5.1 Putkipato
3.5.2 Settipato
3.5.3 Munkki
3.5.4 V-pato
3.5.5 Pohjapadot ja putousportaat

3.6 Kosteikot

3.6.1 Kosteikon suunnittelu
3.6.2 Kosteikon rakentaminen
3.6.3 Veden korkeuden säätely kosteikossa ja patojen mitoitus
3.6.4 Kosteikon hoitaminen

4 Vesiensuojelu metsätalouden toimenpiteissä

4.1 Hakkuu ja puunkorjuu

4.2 Energiapuun korjuu

4.3 Uudistusalan maanmuokkaus

4.3.1 Vesiensuojelumenetelmät muokkaustavoittain
4.3.2 Maanmuokkaus pohjavesialueilla

4.4 Tienrakentaminen

4.5 Kulotus

4.6 Lannoitus ja metsien ravinnetalous

4.6.1 Lannoitteiden huuhtoutuminen
4.6.2 Vesiensuojelu metsälannoituksessa

5 Kunnostusojitus

5.1 Eroosion vähentäminen

5.2 Valunta

5.3 Kunnostusojituskelpoisuuden määrittäminen

5.4 Kunnostusojitusta edeltää hyvä suunnittelu

5.4.1 Ojien kaivusyvyys
5.4.2 Ojituksen toteutusjärjestys
5.4.3 Maastomerkinnät ja mittaukset
5.4.4 Kunnostusojituksen toteutus

6 Metsänparannustoiminnan laadun seuranta ja omavalvonta

6.1 Luonnonhoidon laadunarviointi

6.2 Kunnostusojituksen laadunseuranta

6.3 Kunnostusojituksen vastuut ja valvonta

7 Käsitteiden määrittely

Kirjallisuutta

Liitteet

LIITE 1 – Kunnostusojituskelpoisuuden määrittäminen

LIITE 2 – Maalajien routivuus ja eroosioherkkyys

LIITE 3 – Maalajitteiden huuhtoutumisherkkyys ja laskeutumisnopeus

LIITE 4 – Eri metsätaloustoimenpiteiden yhteyteen soveltuvat vesiensuojelumenetelmät

LIITE 5 – Laskeutusaltaan mitoitus pintakuormamenetelmällä

LIITE 6 – Esimerkkilaskelmat kosteikon tavoitetilavuudelle ja pinta-alalle