Laadintaprosessi

Metsänhoidon suositukset ovat metsäalan yhteinen näkemys

Tapion tehtävänä on ollut vuosikymmenien ajan metsänhoidon suositusten laatiminen. Suosituksilla on vastattu nouseviin kehityssuuntiin metsäalalla ja yhteiskunnassa. Aina on haluttu katsoa ennakkoluulottomasti myös tulevaisuuteen.

Metsänhoidon suositukset ovat metsien aktiivista käyttöä keskeisesti edistävä foorumi. Tapio koordinoi suositusten laadintaa laajassa yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja energia-alan toimijoiden kanssa. Tapion tuottaman palvelun rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Metsälain muutos (2014) lisäsi metsänomistajien valinnanvapautta, mutta toi myös vastuuta. Lakimuutoksen myötä metsänhoidon suositusten rooli informaatio-ohjauksen välineenä on entisestään vahvistunut.

Suosituksissa käsiteltävät aiheet

Metsänhoidon suositusten laadinnassa ja päivityksessä aiheet valikoituvat  ajankohtaisuuden ja uuden tutkimustiedon pohjalta. Toimintaympäristön muuttuminen on keskeinen suositusten laadintaa ohjaava tekijä.

Suositukset ovat osa kansallisen metsäohjelman toteutusta, mikä vaikuttaa suositusten laadinnan painopisteisiin. Ne ovat merkittävä valtakunnallinen väline uusien toiminta- ja menettelytapojen viemiseen osaksi käytäntöä.

Suositusten laadinta

Metsänhoidon suositukset valmistellaan laajassa yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja energia-alan toimijoiden kanssa. Työtä luotsaa korkean tason johtoryhmä, ja sitä ohjaa laaja-alainen ohjausryhmä. Johto- ja ohjausryhmätyössä on edustettuna noin 30 organisaatiota.

Olennainen rooli suositusten laatimisessa on asiantuntijaryhmillä ja niihin osallistuvilla erityisasiantuntijoilla, joiden ansiosta työssä voidaan hyödyntää uusinta tutkimustietoa ja tuoreimpia käytännön kokemuksia.

Suositusten valmistelussa hyödynnetään myös käyttäjien kokemuksia: Metsänhoidon suositusten vaikuttavuus ja kehittämistarpeet, Tapion raportteja 2017

Johtoryhmä

  • Roolina metsänhoidon strateginen suunnannäyttäjä.
  • Päättää periaatteista ja linjauksista, joiden pohjalta Metsänhoidon suosituksia laaditaan ja ylläpidetään.
  • Määrittelee aihekokonaisuuksia, joiden osalta suosituksia erityisesti tarkastellaan/päivitetään.
  • Käy dialogia kestävästä metsien käytöstä ja metsänhoidosta.

Ohjausryhmä

  • Roolina suositusten laadinnan ohjaaminen, kommentointi ja hyväksyntä. Toimii johtoryhmän laatimien periaatteiden pohjalta.
  • Työvälineenä metsänhoidon suositusten sähköinen sisällönhallintajärjestelmä.

Johto- ja ohjausryhmien jäsenet

Projekti- ja asiantuntijaryhmät

  • Projektiryhmä laatii suosituksia kulloinkin käsiteltävästä aihepiiristä.
  • Asiantuntijaryhmä kokoaa ja tarvittaessa tuottaa suosituksissa tarvittavan tutkimustiedon. Näihin liitetään käytännön kokemukset mm. eri työmenetelmistä.
  • Ryhmien jäsenten nimet löytyvät kunkin suositusjulkaisun alusta.